Proiecte

Activităţile pe care le derulăm pentru realizarea scopului nostru includ:

– realizarea unui adăpost pentru femei în situaţii de violenţă domestică;

– oferirea de asistenţă socială integrală şi continuă;

– consiliere juridică gratuită pentru orice victimă a abuzurilor;

– psihoterapie şi acces la terapie psihiatrică;

– organizarea unor întruniri de grupuri terapeutice, de suport sau de susţinere reciprocă (self-help);

– identificarea, stabilirea şi dezvoltarea de metode, tehnici şi instrumente de consiliere şi orientare, adaptate la nevoile particulare ale grupului ţintă vizat;

– consiliere şi orientare, care permit o decizie informată a grupului ţintă vizat privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă;

– crearea/ tipărirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor suport care să vină în sprijinul activităţii de consiliere şi orientare profesională;

– organizarea de vizite de studiu/excursii tematice pentru grupul vizat, ca suport pentru consiliere;

– înfiinţarea şi funcţionarea continuă a unei linii telefonice de serviciu la dispoziţia populaţiei în general, a grupurilor ţintă în special, care doresc să vorbească despre diferitele forme de violenţă domestică şi, de asemenea, a specialiştilor care doresc să se consulte în privinţa posibilităţilor de intervenţie şi asistenţă;

– programe de prevenire a violenţei domestice;

– campanii de informare a victimelor cu privire la drepturile pe care le deţin şi la modurile de exercitare a acestora;

– campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice faţă de consecinţele violenţei domestice;

– promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în acord cu bunele practici ale Uniunii Europene;

– cercetări, studii şi analize, seminarii, conferinţe, grupuri de lucru, publicaţii în domeniul protecţiei drepturilor, incluzând aspecte juridice, de reglementare şi ale politicilor publice, noi idei de afaceri şi abilităţi necesare în economia socială;

– formarea specifică a cadrelor medicale, asistenţilor sociali, juriştilor, psihologilor, educatorilor şi a poliţiştilor pentru lucrul cu victime ale violenţei domestice, cu ajutorul unor profesionişti din domeniul asistenţei sociale;

– orice alte astfel de activităţi, în vederea realizării scopului propus.

Orice fiinţă are dreptul garantat la viaţă, integritate, demnitate şi fericire. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei cărora li se refuză aceste drepturi şi nu se pot ajuta singuri.

 PRINCIPALELE PROIECTE PENTRU 2014:

Adăpostul Atena Delphi 
Programul de pregătire a asistenţilor maternali