Home  /   Articole  /   ORDINUL DE PROTECŢIE

       Prea puţină lume ştie că, în prezent, orice persoană care suferă o agresiune fizică sau psihică din partea unui membru al familiei poate solicita şi obţine în faţa instanţei de judecată, emiterea unui Ordin de Protecţie, într-o procedură simplificată.

Măsuri dispuse prin ordinul de protecţie

       Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol, printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei, poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii:

  • evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
  • reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
  • limitarea dreptului agresorului de folosinţă numai asupra unei părţi a locuinţei comune, atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
  • obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
  • interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
  • interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu victima;
  • obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
  • încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Durata de acţiune a ordinului de protecţie

     Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului.

        Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioada de 6 luni de la data emiterii ordinului.

La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică ori psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.

Cui te adresezi?

       Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.

Cererea privind emiterea ordinului de protecţie este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi se întocmeşte direct pe formularul de cerere care este prevăzut în anexa care face parte integrantă din Legea 217/2003.

          Ordinul de protecţie este executoriu. La cererea victimei sau din oficiu, atunci când împrejurările cauzei impun astfel, instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen.

Ordinul de protecţie se comunică de îndată după emiterea lui, de către judecător, structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi agresorului.

Pentru punerea în executare a ordinului de protecţie, poliţistul poate intra în locuinţa familiei şi în orice anexă a acesteia, cu consimţământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al familiei.

           Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare a agresorului.